Outsource คืออะไร

(เอ้าท์ซอร์ส) คือ การมอบหมายงานส่วนใดส่วนหนึ่งให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาทำงานแทน ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถลดต้นทุนในการดำเนินงาน และมีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น มีเวลาในการ Focus กับงานหลักที่เป็น (Core Function) ของบริษัทมากยิ่งขึ้น นอกจากจะช่วยลดต้นทุนและภาระงานในส่วนต่างๆแล้วการใช้บริการ Outsource ยังตอบโจทย์เรื่องคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานที่มากกว่าการใช้กำลังคนภายในบริษัท ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจ Outsource ไม่ได้มีแค่บริการในส่วนของการจัดหาบุคลากรมาทำงานแทนในตำแหน่งต่างๆเท่านั้น ยังมีบริการด้านการจัดการฐานข้อมูล การวางระบบการทำงานของแผนกต่างๆ การจัดหายานพหนะพร้อมระบบจัดการด้าน Logistic และการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ทำให้บริษัทชั้นนำเลือกที่จะใช้บริการ Outsource มากขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

การใช้บริการ Outsource ที่ตอบโจทย์การพัฒนาธุรกิจ

1.มีบริการใหม่ๆที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการขององค์กร

หลายองค์กรมีกลยุทธ์ในการดำเนินงานที่ต่างกัน ทำให้ความต้องการในการใช้ บริการ Outsource แตกต่างกันออกไป บวกกับในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันทำให้ทุกองค์กรยิ่งต้องปรับตัวเร็วยิ่งขึ้น จึงต้องการ solutions ใหม่ๆ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการขององค์กร การเลือกผู้ให้บริการ Outsourcing service ที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน จึงเป็นตัวเลือกแรกที่บริษัทชั้นนำเลือกใช้ เพราะจะมีการพัฒนาบริการใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นด้าน Multifunction workforce ที่มีความชำนาญเช่น บัญชี,It , programmer,ช่างเทคนิคและพนักงานขับรถ, ด้านการบริหารจัดการข้อมูลด้วยระบบ Cloud System พร้อมมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูง รวมไปถึงยังมีความยืดหยุ่นสามารถปรับแต่งบริการต่างๆให้เข้ากับองค์กรได้อย่างลงตัว

2.สามารถช่วยให้องค์กรทำ Lean Organization

การทำ Lean Organization คือการลดขั้นตอนในการดำเนินงานที่ไม่จำเป็นออกไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานส่วนที่จำเป็นให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด การใช้บริการ Outsource จะช่วยตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี เพราะการเลือกผู้ให้บริการ Outsourcing service ที่มีความชำนาญเข้ามาทำงานแทนจะสามารถทำให้องค์กรลดต้นทุนในการบริหารจัดการงานในส่วน “non-core business” อาทิเช่นงาน IT งานซ่อมบำรุง งานสรรหาบุคคล โดยที่ยังคงประสิทธิภาพในการทำงานตามมาตรฐานได้อย่างต่อเนื่อง และยังสามารถช่วยให้องค์กรได้พัฒนางาน core business ของตัวเองได้อย่างเต็มที่

3.ตอบสนองความต้องการขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว

การใช้บริการ Outsource จะสามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือวางแผนโปรเจ็กต์ใหม่ ๆ ก็สามารถทำได้ง่ายกว่า เพราะการเลือกผู้ให้บริการ  Outsourcing Service ที่มีการนำ Solutions และ Platfrom ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยออกแบบขั้นตอนในการทำงานไปจนถึงการรวมรวมข้อมูลต่างๆ ล้วนเป็นสิ่งจำเป็นในการทำธุรกิจ นอกจากจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานได้ง่ายมากขึ้นแล้ว ยังส่งผลให้องค์กรเกิดความคล่องตัวในการบริหารงานมากขึ้น ช่วยในการนำข้อมูลต่าง ๆ ไปพัฒนาแผนการดำเนินงานได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

4.ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

การใช้บริการ Outsource ในการเข้ามาทำงานส่วนต่างๆที่องค์กรไม่ถนัด นอกจากจะช่วยลดต้นทุนการทำงานต่างๆ ยังเป็นการลดความซับซ้อนของงาน ช่วยเพิ่มความสะดวกในการบริหารงานในส่วนต่างๆขององค์กร ทำให้องค์กรมีเวลาในการพัฒนาระบบการทำงานรวมไปถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของทีมภายในองค์กรได้มากขึ้น และยังเป็นการเพิ่ม Potential ในภาพรวมขององค์กรได้อีกด้วย

5.ทำให้องค์กรมีความยืดหยุ่น

บริษัท Outsource ที่มีประสบการณ์จะสามารถจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการขององค์กรภายในระยะเวลาอันสั้น เมื่อเทียบกับการสรรหาบุคลากรแบบทั่วไป ที่ต้องผ่านการคัดกรองและฝึกงานตามกฎหมายซึ่งก่อให้เกิดต้นทุนในการดำเนินการ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับโครงสร้างองค์ร ช่วยลดขั้นตอนในการจัดการปัญหาแรงงาน สามารถเลือกระยะเวลาในการใช้บริการได้ ไม่ว่าจะเพิ่มคน หรือ ลดคนในแผนกต่างๆก็สามารถทำได้ง่ายกว่า ช่วยลดต้นทุนทั้งด้านเวลา งบประมาณ ลดปัญหาด้านแรงงาน เพิ่มขีดความสามารถในการปรับโครงสร้างองค์กรได้อย่างรวดเร็ว


เกี่ยวกับสยามราชธานี หรือ SO

SO ผู้นำด้านธุรกิจเอาท์ซอร์สแบบครบวงจร หนึ่งเดียวในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย ที่นำ Tech-enabled outsourcing solution เข้ามาพัฒนาธุรกิจของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น และทาง SO ยังมีการเพิ่มศัพยภาพที่แข็งแกร่งอย่างไม่หยุดนิ่งด้วยการที่มีพันธมิตรทางธุรกิจหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรทั้งไทยและทั่วโลก เพื่อมอบประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า ด้วยบริการที่คลอบคุลมและพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการในการพัฒนาธุรกิจ ได้แก่

1. SO Next : โซลูชันด้านการ Lean & Digitization ปรับองค์กรให้คล่องตัวขึ้น โดยให้บริการด้านการจัดการข้อมูล (Data Solution) ด้านแพลตฟอร์มทางธุรกิจ เช่น Business Process Management และด้าน IT Outsource Operation เพื่อสรรหาบุคลากรด้าน IT

2. SO People : โซลูชันการจัดหาและบริหาร Workforce ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี เช่น พนักงานขับรถ, พนักงานธุรการ, พนักงานบัญชี ,ช่างเทคนิค รวมถึงบริการจัดหาแรงงานต่างด้าว เป็นต้น

3. SO Green : โซลูชันบริหารภูมิทัศน์ด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านพื้นที่สีเขียวและไม้ใหญ่ โดยทีมออกแบบและรุกขกรมืออาชีพ

4. SO Wheel : ผู้นำด้านรถดัดแปลงและรถเช่าเชิงพาณิชย์ พร้อมระบบติดตามและจัดการยานพาหนะที่สามารถแจ้งเตือนตำแหน่งรถ,อันตราการใช้ความเร็ว  รอบการ Maintenance ไปจนถึงระบบการจองรถส่วนกลางสำหรับองค์กรขนาดใหญ่อีกด้วย นอกจากการมุ่งเน้นพัฒนาบริการให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแล้ว SO พร้อมสานต่อความสำเร็จจากผลประกอบการในปี 2023 ที่เติมโตต่อเนื่องกว่า 30% ด้วยการยกระดับการให้บริการ สู่ Journey to Next-Level Outsourcing ในปี 2024 พร้อมดำเนินการผ่าน 3 Empower ได้แก่

Empower Brand เดินหน้าสู่ การเป็น Tech-enabled Outsourcing ด้วยการผสานเทคโนโลยีเข้ามาในทุกกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของ SO ให้แข็งแกร่งและพร้อมส่งมอบบริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าของเรา

Empower Sales ด้วยการ Up Skills สู่การเป็นที่ปรึกษากระบวนการทางธุรกิจ พร้อมนำเสนอทางเลือกใหม่ๆ ให้กับลูกค้า เพื่อตอบโจทย์ Pain Point และใช้ Outsouce ในการเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กร

Empower Operation พัฒนาระบบ Lean & Digitization เสริมแกร่งให้ทีมปฎิบัติการของ SO เพิ่มศักยภาพของทีม ให้สามารถบริหารโครงการได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด

เพื่อมุ่งสู่การเป็น Strategic Partners ที่พร้อมส่งมอบ Solutions ที่ดีที่สุด ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าและช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของ SO และพาร์ทเนอร์ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน”


ปัจจุบันโลกมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้ทุกองค์กรต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา การเลือกใช้บริการ Outsource อาจะไม่เพียงพอ เหล่าบริษัทชั้นนำหลายแห่งจึงมองหา Business Partnership ที่พร้อมทั้งด้าน Workforce และ เทคโนโลยี ที่สามารถช่วยในการวางแผนและปรับกลยุทธ์ในส่วนงานต่างๆ เพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้น พร้อมปรับตัวรับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

อ่านบทความ “บริหารองค์กรอย่างยั่งยืนด้วยกลยุทธ์ Outsource” เพิ่มเติม คลิก!!!

@LINE : Consult Outsource

#SO #SIAMRAJCHATANE #UNLOCKPOSSIBILITIES #SOHEREWEARE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION

ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบริการต่างๆของเราได้ที่

contact

#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION