SO Open House x KOREA TECH

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 บริษัท สยามราชธานี จำกัด(มหาชน) หรือ SO ได้มีโอกาศจัดกิจกรรม Open House ต้อนรับ คณะนักศึกษาจากสถาบัน KOREA TECH : Korea University of Technology and Education (ประเทศเกาหลี) เข้ามาเยี่ยมชมบริษัท สยามราชธานี โดยมีทีมผู้บริหารของ SO ให้การตอนรับ นำโดย คุณณัฐพล วิมลเฉลา และ คุณอภิวัฒน์ เกรียงวัฒนากุล พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ในการทำงานที่จะ เปลี่ยนธุรกิจ Outsource จากการส่งคนรับจ้างทำงานทั่วไป ให้เป็น Tech-Enable Outsourcing Solution ที่มีแนวทางในการบริหารงานรูปแบบใหม่ โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการให้บริการ Outsourcing รวมถึง Product ต่าง ๆ ของทาง SO โดยมีหลักการสำคัญที่นำเอา 3 สิ่งที่เป็นจุดแข็งขององค์กรคือ Workforce , Technology และ Process Engineering เขามาผนวกกันเพื่อให้ได้ Solution ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าขององค์กร

KOREATECH

Korea University of Technology and Education ( KOREA TECH )

KOREATECH หรือ Korea University of Technology and Education เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2534 โดยมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมบุคคลที่มีความสามารถด้วยความคิดสร้างสรรค์และทักษะในการแก้ปัญหา จิตวิญญาณแห่งการก่อตั้ง“ แสวงหาความจริงจากข้อเท็จจริง”

มีการออกแบบทุกหลักสูตรเพื่อรับมือกับยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และนักเรียนทุกคนสามารถติดตามพิเศษเพื่อเรียนรู้ AI (ปัญญาประดิษฐ์) และ Big Data ในระดับจุลภาคจากภาควิชาเทคโนโลยีแห่งอนาคต

ในปี 2019 ได้เริ่มก่อตั้ง Smart-Learning Factory ด้วยเทคโนโลยี 5G เพื่อมอบประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนเช่น AR / VR และ Robotics ในสภาพแวดล้อมที่เป็นนวัตกรรมใหม่ และในปัจจุบันทาง KOREATECH ได้มีนโยบายในการนำนักศึกษาที่มีความสนใจในด้านเทคโนโลยีสาขาต่างๆเข้ามาศึกษาดูงาน ในสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในหลายๆประเทศ

ซึ่งบริษัท สยามราชธานี จำกัด(มหาชน) ยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างเยาวชนรุ่นใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับโลกได้มากขึ้น

#so #companytech #koreatech #workforce #so #thailandoutsource

@LINE : Consult Outsource

#SO #SIAMRAJCHATANE #UNLOCKPOSSIBILITIES #SOHEREWEARE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION

ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบริการต่างๆของเราได้ที่

contact

#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION