สร้าง New S-curve ด้วย Tech-Enabled Outsourcing

ในปัจจุบัน Product Life Cycle ทางด้าน Outsourcing Services สั้นลงมา ทำให้เราต้องใส่เงินทุนและลงแรงมากขึ้นในการทำ New S-curve ส่วนอีกด้านหนึ่งของการสร้าง New S-curve คือหาโอกาสทำงานร่วมกับพันธมิตรใหม่ในรูปแบบกลยุทธ์การควบรวมกิจการ (M&A) เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ที่บริษัทยังไม่เคยทำและตลาดมีความต้องการอย่างมากในปัจจุบัน โดยเน้นที่ 3 กลุ่มธุรกิจหลักคือ 1) Enterprise Software 2) ธุรกิจแม่บ้านและรักษาความปลอดภัย และ 3) Professional Training

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการเฟ้นหาพันธมิตรหรือบริษัทที่จะมาเติมเต็มใน 3 ธุรกิจอยู่ ซึ่งมองว่าต้องใช้เวลาพอสมควรและไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังและคำนึงถึงเงื่อนไขสำคัญต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงของการทำ M&A ความเสี่ยงทางการเงิน ความแตกต่างด้านวัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น

การทำ M&A มีอยู่สองกรณีที่เราพิจารณาอยู่ หนึ่งคือเป็นบริษัทที่มี skill ซึ่งเรายังไม่มี แต่ใช้ลูกค้าร่วมกัน กับสองอาจเป็นบริษัทที่เรามี skill แล้ว แต่สามารถช่วยเราขยายตลาดได้ด้วยจุดยืนใหม่ที่ บมจ.สยามราชธานี ต้องการเป็นผู้ให้บริการOutsource ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี หรือ Tech-Enabled OutsourcingSolution โดยได้มีการทำ Digital Transform จากการเป็นบริษัทที่ส่งมอบพนักงานไปสู่บริษัทที่ส่งมอบกระบวนการและเทคโนโลยี

โดยการจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริการ Outsource เพื่อ Digitize กระบวนการต่าง ๆ เกิดเป็นข้อมูล เพื่อนำไปวิเคราะห์และพัฒนากระบวนการให้รวดเร็วขึ้น ต้นทุนต่ำลง และวัดผลได้ด้วย เช่นเดียวกับ มีการนำเทคโนโลยี AI หรือปัญญาประดิษฐ์ มาช่วยสนับสนุนความสามารถในการวิเคราะห์และตัดสินใจ รวมถึงทดแทนกระบวนการทำงานซ้ำซ้อนและไม่จำเป็น

การสร้าง Tech-Enabled Outsourcing Solution หลักคิดสำคัญคือจะมองว่าเทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องมือที่นำมาใช้ร่วมกับ Process Engineering และทีมงานของบริษัท เพื่อตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้าในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการลดต้นทุนและช่วยให้การดำเนินงานของลูกค้ารวดเร็วขึ้น

จะต้องประกอบด้วย 5 แนวทางที่มาสนับสนุน คือ 1)กลยุทธ์ที่ชัดเจน 2) ได้รับความร่วมคือจากคนภายในองค์กรของลูกค้า 3) มีวัฒนธรรมองค์กรเป็น Data-Driven Organization 4) มีเทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูล และ 5) มีระบบและกลยุทธ์จัดเก็บเฉพาะข้อมูลสำคัญ

Tech-Enabled OutsourcingSolution เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีน้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นเรื่องกลยุทธ์และคนมากกว่า ซึ่งหากทั้งองค์กรเข้าใจตรงกันก็จะสนับสนุนบริษัทได้มากขึ้น

Tech-Enabled Outsourcing

ชู Tech-Enabled Outsourcing Solution

สำหรับแนวทางของ Tech-Enabled Outsourcing ในระยะต่อไปนั้น ณัฐพลเปิดเผยว่า มุ่งหวังที่จะให้บริการด้าน Cyber Security มากขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่าง ๆ มาเพื่อช่วยลูกค้าของบริษัท ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้ให้บริการ Cyber Security Center Officer ไปให้กับลูกค้าที่เป็นธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง เช่นเดียวกับเริ่มนำเสนอบริการ SAS (software as a service) อย่างจริงจังมากขึ้นด้วย

นอกจากนี้ ด้วยผลจาก Digital Tranformation ทาง บมจ.สยามราชธานี จึงมีการพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบต่าง ๆ ของบริษัทขึ้นมาใช้งาน เพื่อความรวดเร็วและตอบสนองลูกค้าได้มากขึ้น ได้แก่

i-Recruit เป็นระบบการจัดเก็บประวัติของพนักงานที่สามารถส่งให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

TikTrack เป็นระบบลงเวลาเข้า-ออกงาน ผ่านโทรศัพท์มือถือที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานได้ง่ายและสามารถเข้าถึงข้อมูลการลงเวลาได้แบบเรียลไทม์

Digidocs หรือ Flow เป็นระบบบริหารจัดการเอกสารออนไลน์ด้วยฟังก์ชันการทำงานที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการทำงานเอกสารได้อย่างครบถ้วน

Carpool เป็นระบบบริหารจัดการรถยนต์ส่วนกลางสำหรับองค์กรที่ช่วยบริหารจัดการรถยนต์ พนักงานขับรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการปรับตัวให้เป็นบริษัทที่ก้าวนำเทคโนโลยี ก็จะสอดคล้องกับ Mega Trend ของธุรกิจที่น่าลงทุนในยุคอนาคต เป็นต้น

Tech-Enabled Outsourcing

เราคาดหวังว่าด้วยการปรับเปลี่ยนครั้งนี้จะทำให้เรามี growth double digit ทุกปี และยิ่งด้วยเศรษฐกิจโลกก็ค่อนข้างอ่อนไหว ก็จะยิ่งเป็นโอกาส เพราะเวลาเศรษฐกิจไม่ดีจะยิ่งเป็น growth opportunity ของเรา

ในฐานะเป็นผู้นำองค์กรยุคใหม่ ความท้าทายสูงสุดคือ การรักษาวินัยทางการเงิน โดยเฉพาะหลังเผชิญวิกฤติจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทต้องมีต้นทุนสูงขึ้นอย่างมาก จากกรณีพนักงานที่ส่งไปให้บริการกับลูกค้าล้มป่วย จนทางบริษัทต้องจ่ายเงินชดเชยให้แก่ลูกค้าและยังต้องส่งพนักงานใหม่ไปทดแทนด้วย

อ้างอิง

สำนักข่าว posttoday : https://www.posttoday.com/business/698071

@LINE : Consult Outsource

#SO #SIAMRAJCHATANE #UNLOCKPOSSIBILITIES #SOHEREWEARE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION

ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบริการต่างๆของเราได้ที่

contact

#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION