บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO ผู้นำด้านธุรกิจเอาท์ซอร์ส ที่มีพาร์ทเนอร์ด้านเทคโนโลยีระดับโลก ใช้โมเดล Tech-enabled Outsourcing Solution เข้ามาพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพแบบครบวงจร หนึ่งเดียวในตลาดหลักทรัพย์ไทย โดยในปีที่ผ่านมา มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุในสถานที่ปฏิบัติงานเป็นศูนย์  โดยเกิดจากการที่ SO ได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีที่แสดงให้เห็นว่ โครงการ Empower Operation เพื่อความยั่งยืนนั้น สามารถ Upskill ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยให้ปฏิบัติงานในไปทิศทางที่ถูกต้องและปลอดภัยมากขึ้น ส่งผลทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความมั่นใจในการทำงาน จากได้ปฏิบัติตามกระเบียบและข้อกำหนดของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นอกเหนือจากนั้นยังเพิ่มศักยภาพในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ทำให้ SO ได้รับการยอมรับในตลาดที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริง ทำให้เป็นอันดับเป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนด้านธุรกิจ Outsource ที่สามารถ Unlock Possibilities ปลดล็อคทุกความเป็นไปได้ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด สามารถดำเนินงานให้สำเร็จได้ในระยะเวลาที่กำหนด ไร้ปัญหาในการหยุดปฏิบัติงาน เนื่องจากอุบัติเหตุ

จากบทความข้างต้น จึงทำให้เกิดการจัดกิจกรรมอบรมต่อยอดพัฒนาศักยภาพบุคลากร “EMPOWER OPERATION” ในหัวข้อ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้เจ้ากับหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer) ระดับหัวหน้างาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ตามประกาศจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน “การจัดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคคากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565” พร้อมทั้งยังเป็นการ ยกระดับการให้บริการดูแลสวน และยกระดับการดูแลลูกค้า เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา 

ในการการจัดอบรมครั้งนี้ SO มีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อเป็นการเป็นยกระดับพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในระดับหัวหน้างานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในทำงาน ให้มีทักษะในการวางแผน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในกระบวนการและยังต้องสามารถควบคุมการดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน สามารถวิเคราะห์ สอบสวน ประเมินความเสี่ยง โดยทำการระบุเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายในสถานที่ประกอบการ เพื่อนำมาป้องกันและลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุที่จะเกิดในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ได้

นอกเหนือจากความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แล้ว การอบรม ครอบคลุมไปถึงการให้บริการลูกค้าที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบการดูแลของ SO ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล  โดยเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงาน ต้องมีความปลอดภัย ไม่เกิดการบาดเจ็บ ทุพพลภาพ เสียชีวิตจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุเนื่องมาจากการทำงาน ตามหลักพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชนสากล  และลูกค้ายังสามารถลดโอกาสการเกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของลูกค้า ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากอุบัติเหตุ เช่น ค่าใช้จ่ายการซ่อมแซมเครื่องมือ วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ เวลาในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร

สิ่งที่องค์กร และลูกค้าในความดูแลของ SO จะได้รับ จากการอบรมเจ้ากับหน้าที่ความปลอดภัย หรือ จป. (Safety Officer) ระดับหัวหน้างาน 

สำหรับพนักงานผู้ปฏิบัติงาน: 

1.พัฒนาความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ได้เข้าใจถึงกฎหมายแรงงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นพื้นฐานในการดำเนินงานทางด้านความปลอดภัยขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ 

2.เพิ่มทักษะสมรรถภาพการทำงาน พื้นฐานเกี่ยวกับหลักความปลอดภัย การประเมินความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดอันตราย หรือความเสียหายระหว่างการปฏิบัติงาน 

3.สร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดจากการบริหารของหัวหน้างาน ถ่ายทอดให้กับทีม ได้ตระหนักถึงสิ่งสำคัญของบทบาทและหน้าที่ ในฐานะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 

สำหรับลูกค้าผู้รับบริการ: 

1.ได้รับบริการที่มีคุณภาพ จากการอบรมทำให้พนักงานมีความรู้เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น ลดความเสี่ยงจากอันตรายหรืออุบัติเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินต่างๆภายในพื้นที่หน้างาน 

2.ความน่าเชื่อถือด้วยการรับรองของหลักสูตรจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในระดับองค์กรระหว่างผู้ให้บริการ และลูกค้าผู้รับบริการ 

3.การตอบสนองที่รวดเร็วเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นในพื้นที่ของลูกค้า พนักงานที่ได้รับการอบรม จะมีความสามารถในการประเมินป้องกันและควบคุมการเกิดอุบัติเหตุจากการปฎิบัติงาน ช่วยทำให้เหตุการณ์เกิดความเสียหายได้อย่างน้อยที่สุด 

SO ได้ดำเนินการขับเคลื่อนสิทธิด้านความมั่นคงในเรื่องของความปลอดภัยควบคู่กับการดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สภาพแวดล้อมในการดำเนินงานที่ดี และความปลอดภัยในระหว่างปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน โดยบริหารจัดการพื้นที่ปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในบริการของ SO ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า พร้อมพัฒนาไปสู่การเป็น Strategic Partners ที่ส่งมอบ Outsource Solutions ที่ดีที่สุดและเป็นผู้ช่วยในการขับเคลื่อนองค์กรของลูกค้าให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน