นางสาวเอษรา วิมลเฉลา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธุรกิจ SO GREEN

Age 43 ปี

การศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติอบรม

  • หลักสูตร พัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA: มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ปี 2558
  • หลักสูตร ABC มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ก.ค.2566 – ปัจจุบันผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธุรกิจ SO GREEN
2564 – มิ.ย.2566รองกรรมการผู้จัดการ – Outsource 2
2560 – 2564ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจรถเช่า