นางสาวฑิชญา พุมมาพันธุ์

นางสาวฑิชญา พุมมาพันธุ์

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Age 56 ปี

การศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

มิ.ย. 2565 – ปัจจุบันผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2560 – พ.ค. 2565ผู้จัดการแผนก