นายจิรณุ กุลชนะรัตน์

นายจิรณุ กุลชนะรัตน์

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง /

ประธานกรรมการบริหาร

Age 63 ปี

Shareholding Proportion (%)

3.24% (14,469,984 shares)

การศึกษา

  • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาโท Inter Business, West Coast University

ประวัติอบรม

  • หลักสูตร Director Accreditation Program – DAP รุ่น 141/2017
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 259/2018
  • หลักสูตร Financial Statements for Directors-FSD 36/2018
  • หลักสูตร DSTARTUP รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

2547 – 2564กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รักษาการ ผู้อำนวยการ สายงานกฎหมาย บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)
2544 – 2564กรรมการ บริษัท ระยองสินทรัพย์พัฒนา จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2564 – ปัจจุบันรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบันกรรมการ บริษัท เจ สาม เค จำกัด

หมายเหตุ :

1. ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
2. กรรมการและผู้บริหารมิได้ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท