นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา

นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา

กรรมการอิสระ

Age 32 ปี

Shareholding Proportion (%)

None

การศึกษา

  • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ (BEconSc) มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด สหราชอาณาจักร
  • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (MPhil Economics) มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร
  • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยรังสิต

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

2560ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Privatechain.co

ตำแหน่งปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2564 – ปัจจุบันกรรมการอิสระ / กรรมการยุทธศาสตร์ บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2561 – ปัจจุบันประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
2562 – ปัจจุบันกรรมการบริหาร และอุปนายก สมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ :

1. ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
2. กรรมการและผู้บริหารมิได้ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท