นายไกร วิมลเฉลา

นายไกร วิมลเฉลา

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /

กรรมการสรรหา บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน

Age 64 ปี

Shareholding Proportion (%)

64.67% including direct and indirect shareholding of spouse through Krainao Property Company Limited

การศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 32/2005
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 59/2005
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 12/2005
 • หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 18/2005
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 3/2009
 • หลักสูตร Digital Edge Fusion(DEF)
 • หลักสูตร Advance Retail Management : ARM รุ่น 25/2560
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดังสูง (ปธพ.7)
 • หลักสูตร วตท.รุ่นที่ 18 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร The story รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC รุ่นที่ 5)
 • หลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส) รุ่นที่ 7
 • หลักสูตร การเป็นผู้ประกอบการรุ่น 6 (Course Entrepreneurship Program 2021 รุ่น 6)

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

2540 – 2564ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)
2532 – 2564กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ระยองสินทรัพย์พัฒนา จำกัด
2558 – 2562กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีนพลัสออร์แกนิค จำกัด

 

ตำแหน่งปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2562 – ปัจจุบันกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล / กรรมการยุทธศาสตร์ บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2559 – ปัจจุบันกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไกรเนาว์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2556 – ปัจจุบันกรรมการ บริษัท โอ พี พี กาเวียร์ พริ้นติ้ง จำกัด
2545 – ปัจจุบันกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมวินิลเทค จำกัด
2544 – ปัจจุบันกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด
2537 – ปัจจุบันกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จำกัด
2564 – ปัจจุบันกรรมการ บริษัท วิมลเฉลา จำกัด
2564 – ปัจจุบันกรรมการ บริษัท โรงแรมระยองซิตี้ จำกัด

หมายเหตุ :

1. ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
2. กรรมการและผู้บริหารมิได้ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท