ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

ประธานกรรมการสรรหา บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

Age 57 ปี

Shareholding Proportion (%)

0.13% (500,000 shares)

 

การศึกษา

  • ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of North Texas
  • ปริญญาโท สาขาสื่อสารการตลาด University of North Texas
  • ปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติอบรม

  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 209/2015

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

  • ไม่มี

ตำแหน่งปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2562 – ปัจจุบันกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)
2549 – ปัจจุบันผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบันกรรมการ บริษัท คาแรคเตอร์ ช้อป แอนด์ คาเฟ่ จำกัด
ปัจจุบันกรรมการ การประปานครหลวง

หมายเหตุ :

1. ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
2. กรรมการและผู้บริหารมิได้ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท