นายณัฐนนท์ กฤษณรุ่งเรือง

นายณัฐนนท์ กฤษณรุ่งเรือง

รองกรรมการผู้จัดการ – บัญชีและการเงิน /

ผู้ควบคุมการทำบัญชี

Age 34 ปี

Shareholding Proportion (%)

None

การศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา

ประวัติอบรม

  • TFRS 16 สัญญาเช่า รุ่นที่ 1/2562
  • Transformative Accounting รุ่นที่ 1/2563
  • วิเคราะห์ปัจจุบัน รู้ทันอนาคต ผ่านงบการเงิน รุ่นที่ 1/2563
  • การบัญชีเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงและตัวอย่างประกอบความเข้าใจ รุ่นที่ 1/2563

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

2564 – ปัจจุบันรองกรรมการผู้จัดการ บัญชีและการเงิน / ผู้ควบคุมการทำบัญชี
2561 – 2564ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน