นายณัฐพล วิมลเฉลา

นายณัฐพล วิมลเฉลา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

Age 36 ปี

Shareholding Proportion (%)

2.70% ( 12,042,720 shares)

  • บุตรนายไกร และ นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา

การศึกษา

  • ปริญญาตรี Physics, University of Manchester
  • ปริญญาโท Technology Policy Micro and Nanotechnology Enterprise, Emmanuel College, University of Cambridge

ประวัติอบรม

  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 235/2017
  • หลักสูตร ABC Difference ปี 2558 : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • หลักสูตร Future Entrepreneurs Forum ปี 2558 : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • หลักสูตร IDEA ปี 2559 : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • หลักสูตรผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) ปี 2560 : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • โครงการอบรมการจัดการนวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการ รุ่น 3 : 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 2:2562 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

2562 – 2564กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2562 – ปัจจุบันกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2560 – ปัจจุบันกรรมการ บริษัท เก็ทซ์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
2560 – ปัจจุบันกรรมการ บริษัท ดีพวิชั่น เอ็มแอลโอเอส จำกัด
2555 – ปัจจุบันกรรมการ บริษัท อุตสาหกรรม วินิลเทค จำกัด
2561 – ปัจจุบันกรรมการ บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด
2559 – ปัจจุบันกรรมการ บริษัท โอ พี พี การ์เวียร์ พริ้นติ้ง จำกัด

หมายเหตุ :

1. ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
2. กรรมการและผู้บริหารมิได้ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท