นายแพทย์ศุภชัย ปาจริยานนท์

นายแพทย์ศุภชัย ปาจริยานนท์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

Age 40 ปี

Shareholding Proportion (%)

0.04% (187,200 shares)

การศึกษา

  • ปริญญาโท Biomedical Informatics Oregon Health and Science University
  • ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Standford’s Graduate School of Business

ประวัติอบรม

  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 299/2020

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

  • ไม่มี

ตำแหน่งปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2563 – ปัจจุบันกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2562 – ปัจจุบันกรรมการ บริษัท ไรส์ อินโนเวชั่น ฮับ จำกัด
2560 – ปัจจุบันกรรมการ บริษัท ไรส์ แอคเซล จำกัด
2560 – ปัจจุบันกรรมการ บริษัท อะเฮด เอเชีย จำกัด
2560 – ปัจจุบันกรรมการ บริษัท เอฟเว่อร์ เทคโนโลยี จำกัด
2559 – ปัจจุบันกรรมการ บริษัท คิดดี โฮลดิ้ง จำกัด
2559 – ปัจจุบันกรรมการ บริษัท เน็กซ์ เอดูเคชั่น จำกัด
2556 – ปัจจุบันกรรมการ บริษัท คอมเมอร์ซี่ เอเชีย จำกัด
2554 – ปัจจุบันกรรมการ บริษัท แมคฟิว่า (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ :

1. ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
2. กรรมการและผู้บริหารมิได้ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท