นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน / กรรมการอิสระ

Age 68 ปี

Shareholding Proportion (%)

0.10% (432,000 shares)

การศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 131/2016
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 248/2017
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 24/2016
 • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 6/2015
 • The Leadership Grid – The Power to Change ปี 2548
 • Modern Management Strategy ปี 2551
 • สัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน (FINEX 16) ปี 2551
 • นักบริหารการคลัง รุ่นที่ 1 ปี 2553
 • TLCA Executive Development Program (EDP8) ปี 2554
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 ปี 2556-2557
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 21 (วตท.21)
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.รุ่นที่ 3) ปี 2559
 • หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส 9) ปี 2562

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

2562 – 2564

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท กรุงไทยพานิช ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2560 – 2563

กรรมการบริหารกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ

ตำแหน่งปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2565 – ปัจจุบัน

กรรมการ  บริษัท ทรีนิตี้วัฒนา จำกัด (มหาชน)

2562 – ปัจจุบัน

กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

บริษัท สยามราชธานี จำกัด  (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2566 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด

2565 – ปัจจุบัน

กรรมการ  บริษัท ที เอส อาร์ ลิสซิ่ง จำกัด

2561 – ปัจจุบัน

ประธานบริษัท

บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน)

 

หมายเหตุ :

1. ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
2. กรรมการและผู้บริหารมิได้ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท