นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา

นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา

รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท

Age 60 ปี

Shareholding Proportion (%)

64.67% including direct and indirect shareholding of spouse throughKrainao Property Company Limited

การศึกษา

  • Viriya Commercial College (St.Louis)

ประวัติอบรม

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 147/2018
  • หลักสูตร ABC Difference มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดังสูง (ปธพ.10)
  • หลักสูตร วตท.รุ่นที่ 30 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  • หลักสูตร Digital Edge Fusion (DEF) รุ่นที่ 3

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

2553 – 2564รองประธานกรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการสายงาน HR บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)
2544 – 2564กรรมการ บริษัท ระยองสินทรัพย์พัฒนา จำกัด
2558 – 2562กรรมการ บริษัท กรีนพลัสออร์แกนิค จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2564 – ปัจจุบันรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไกรเนาว์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอ พี พี กาเวียร์ พริ้นติ้ง จำกัด
2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมวินิลเทค จำกัด
2544 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงแรมระยองซิตี้ จำกัด

หมายเหตุ :

1. ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
2. กรรมการและผู้บริหารมิได้ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
3. ลาออกจากตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสายงาน HR” มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2565
มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. 2565