นางโสภา อรุณรัตนา

นางโสภา อรุณรัตนา

ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน / กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

Age 59 ปี

Shareholding Proportion (%)

0.97% (4,320,000 shares)

การศึกษา

  • ปริญญาตรี คณะ วิทยาการจัดการ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติอบรม

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 141/2017
  • หลักสูตรเตรียมความพร้อมทางบัญชีและการเงิน (Orientation Course – CFO Focus on Financial Reporting) รุ่นที่ 1 /2560
  • หลักสูตร TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (การประยุกต์ใช้และการเปิดเผยข้อมูล)
  • รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า(หลักการและมาตรฐานการบัญชี)
  • หลักสูตร TFRS 9 การบัญชีเครื่องมือทางการเงิน สำหรับองค์กรที่มิใช่สถาบันการเงิน
  • หลักสูตร (ร่าง) TFRS 16 สัญญาเช่า

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

2564กรรมการ บริษัท ระยองสินทรัพย์พัฒนา จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2562 – ปัจจุบันกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2564 – ปัจจุบันกรรมการ บริษัท โรงแรมระยองซิตี้ จำกัด

หมายเหตุ :

1. ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
2. กรรมการและผู้บริหารมิได้ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท