นางสุจิตรา ดิษฐปาน

นางสุจิตรา ดิษฐปาน

รองกรรมการผู้จัดการ – Payroll & Billing

Age 58 ปี

Shareholding Proportion (%)

None

การศึกษา

  • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติอบรม

  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 209/2015

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

2564 – ปัจจุบันรองกรรมการผู้จัดการ – Payroll & Billing
2548 – 2564ผู้อำนวยการ สายงานบัญชีและการเงิน