นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

Age 51 ปี

Shareholding Proportion (%)

0.29% (1,303,300 shares)

การศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ประวัติอบรม

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 141 /2017
  • หลักสูตร Advance Retail Management (ARM) รุ่น 26/2561 : บริษัท ซีพี ออลล์จำกัด (มหาชน)    
  • หลักสูตร ABC Difference รุ่น 8/2561 : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • หลักสูตร The CMO Academy 2564 : สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
  • หลักสูตร Product Management Bootcamp รุ่น 1/2564 : บริษัท สคูลดิโอ จำกัด
  • Business Strategy Advisory
  • เตรียมผู้นำให้พร้อมสู่การขับเคลื่อนองค์กร

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

2556 – 2564กรรมการบริษัท / ผู้อำนวยการสายงาน Outsource บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2565 – ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด  (มหาชน)

2562 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  • ไม่มี

หมายเหตุ :

1. ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
2. กรรมการและผู้บริหารมิได้ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท