VISION AND 

MISSION

วิสัยทัศน์

SO : Provides Tech-enabled Outsourcing Solution to simplify life and business.

” ผู้ให้บริการโซลูชั่นที่พลิกการดำเนินชีวิตเเละการทำธุรกิจให้เป็นเรื่องง่าย ” 

พันธกิจ

ให้คำปรึกษา outsource

ให้คำปรึกษากลยุทธ์ด้านเอาท์ซอส ช่วยลูกค้าลดภาระงาน และมีเวลาไปพัฒนาองค์กรให้เติบโต

สรรหานวัตกรรมเอาท์ซอสใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง จากการพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีที่เหมาะสม และกระบวนการทำงานที่คล่องตัว

ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กร ธรรมาภิบาลที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย