TH EN
เราใส่ใจ ให้บริิการคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล การันตีด้วยประสบการณ์มากกว่า 40 ปี และพนักงานมากกว่า 300,000 คน

ประวัติบริษัท

บริษัท สยามราชธานี จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2519 โดยคุณมงคล วิมลเฉลา โดยเริ่มต้นจากธุรกิจทางการเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค

ต่อมา คณะผู้บริหารของเราเล็งเห็นถึงการแข่งขันทางธุรกิจของโลกปัจจุบันที่มีการลดต้นทุนในด้านต่าง ๆ และการลดภาระงานของหน่วยงานราชการและเอกชน จึงได้มีการขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจ "จ้างเหมาบริการ (Outsourcing Services) ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น พนักงานขับรถยนต์ พนักงานธุรการ พนักงานรับโทรศัพท์ ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมบำรุง รถเช่า ดูแลบำรุงรักษาสวนหย่อม เป็นต้น ซึ่งเราช่วยในการบริหารจัดการด้านบุคลากร ยานพาหนะ เพื่อที่ท่านจะสามารถควบคุมต้นทุนแรงงาน ลดภาระในการบริหารจัดการ สามารถนำพาองค์กรของท่านไปสู่จุดมุ่งหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ที่ดำเนินธุรกิจ บริษัท ตระหนักอยู่เสมอว่าลูกค้าเป็นผู้มีพระคุณและเป็นเสมือน หุ้นส่วนในธุรกิจ บริษัท ให้ความจริงใจ รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชม จึงปรับปรุงการให้บริการอยู่เสมอเพื่อให้ ตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้มาตรฐานระบบ ISO 9001 : 2008 ดังนโยบายคุณภาพที่ว่า "บริษัท สยามราชธานี จำกัด มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจ ให้แก่ลูกค้า"

วิสัยทัศน์

สยามราชธานี ให้คำปรึกษาและมอบบริการ เพื่อให้ลูกค้าทำธุรกิจง่ายขึ้น

พันธกิจ

  • เข้าใจปัญหา นำความรู้มาพัฒนา สร้างนวัตกรรม ลดภาระและเกิดประโยชน์ เพื่อให้ลูกค้าทำธุรกิจง่ายขึ้น
  • มุ้งเน้นพัฒนาศักยภาพ สร้างความเจริญเติมโต และให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ทั้งต่อพนักงาน องค์กร และผู้ถือหุ้น
  • สร้างวัฒนธรรมองค์กร ดำเนินการด้วยธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
  • รวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ความสำเร็จร่วมกัน