วิสัยทัศน์

SO : สยามราชธานีเราเป็น TECH-ENABLED OUTSOURCING SOLUTION หรือผู้ให้โซลูชั่นที่พลิกการดำเนินชีวิตเเละการทำธุรกิจให้เป็นเรื่องง่าย

พันธกิจ

Mr. Weidt Nuchjalearn

Mr. Weidt Nuchjalearn

Independent Director / Chairman of the Board of Director

นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย

Mr. Udomsak Rojviboonchai

Independent Director

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

Mr. Nattakit Tangpoonsinthana

Independent Director

นายแพทย์ศุภชัย ปาจริยานนท์

Mr. Supachai Parchariyanon

Independent Director

นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา

Mr. Jirayut Srupsrisopa

Independent Director

นายไกร วิมลเฉลา

Mr. Krai Vimolchalao

Director

นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา

Mrs. Naowarat Vimolchalao

Director

นางโสภา อรุณรัตนา

Mrs. Sopa Aroonratana

Director

นายจิรณุ กุลชนะรัตน์

Mr. Jiranu Kulchanarat

Director

นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข

Miss Kanthima Jangwansook

Director

นายณัฐพล วิมลเฉลา

Mr. Nattaphol Vimolchalao

Director

นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย

Mr. Udomsak Rojviboonchai

Chairman of the Audit Committee

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

Dr. Nattakit Tangpoonsinthana

Member of the Audit Committee

นายแพทย์ศุภชัย ปาจริยานนท์

Mr. Supachai Parchariyanon

Member of the Audit Committee

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

Dr. Nattakit Tangpoonsinthana

Chairman of the Nomination and Remuneration, Corporate Governance and Sustainability Committee

นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย

Mr. Udomsak Rojviboonchai

Member of the Nomination and Remuneration, Corporate Governance and Sustainability Committee

นายไกร วิมลเฉลา

Mr. Krai Vimolchalao

Member of the Nomination and Remuneration, Corporate Governance and Sustainability Committee

Mr. Weidt Nuchjalearn

Mr. Weidt Nuchjalearn

Chairman of the Risk Management Committee

นายจิรณุ กุลชนะรัตน์

Mr. Jiranu Kulchanarat

Member of the Risk Management Committee

นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข

Miss Kanthima Jangwansook

Member of the Risk Management Committee

นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย

Mr.Udomsak Rojviboonchai

Member of the Risk Management Committee

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

Dr. Nattakit Tangpoonsinthana

Member of the Risk Management Committee

นายแพทย์ศุภชัย ปาจริยานนท์

 Mr. Supachai Parchariyanon

Member of the Risk Management Committee

นายจิรณุ กุลชนะรัตน์

Mr. Jiranu Kulchanarat

Chairman of the Executive Committee

นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา

Mrs. Naowarat Vimolchalao

Duty Chief Executive Officer

นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข

Miss Kanthima Jangwansook

Executive Director

นายไกร วิมลเฉลา

Mr. Krai Vimolchalao

Executive Director

นายณัฐพล วิมลเฉลา

Mr. Nattaphol Vimolchalao

Executive Director

นางโสภา อรุณรัตนา

Mrs. Sopa Aroonratana

Executive Director

นายชินภัทร จาดเจริญ

Mr. Chinnapat Jadcharoen

Executive Director

นายณัฐพล วิมลเฉลา

Mr. Nattaphol Vimolchalao

Chief Executive Officer

นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข

Miss Kanthima Jangwansook

President of Outsource

นายชินภัทร จาดเจริญ

Mr. Chinnapat Jadcharoen

President of Technology

นางโสภา อรุณรัตนา

Mrs. Sopa Aroonratana

Chief Financial Officer

นายณัฐนนท์ กฤษณรุ่งเรือง

Mr. Nattanont Krissanarungreung

Vice President – Accounting & Financial / The person supervising accounting

นางสุจิตรา ดิษฐปาน

Mrs. Suchitra Dittapan

Executive Vice President of Payroll & Billing

นายอภิวัฒน์ เกรียงวัฒนากุล

Mr.Aphiwat Kriengwattanakul

Vice President – Investment

นางสาวเอษรา วิมลเฉลา

Miss Essara Vimolchalao

Vice President – SO GREEN

นางสาวกรองจิตรา บรรจงการ

Miss Krongjitra Bunjongkran

Vice President – SO PEOPLE

นางสาวสุดารัตน์ แสงสว่าง

Miss Sudarat Sangsawaeng

Vice President – SO WHEEL

นางสาวอรชร บรรลือทรัพย์

Miss Orachon Banluesab

Director Of Division Accounting & Financial

นางสาวพรเพ็ญ ชินชัยวณิชกิจ

Miss Pornpen Chinchaivanichkit

Director of Division Payroll & Salary

นางสาวฑิชญา พุมมาพันธุ์

Miss Tichaya Phummaphan

Director of Division Human Resource

ORGANIZATION CHART

Management Structure

Mr. Weidt Nuchjalearn

นายเวทย์ นุชเจริญ

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

อ่านเพิ่มเติม
นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย

นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย

กรรมการอิสระ

อ่านเพิ่มเติม
ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

กรรมการอิสระ

อ่านเพิ่มเติม
นายแพทย์ศุภชัย ปาจริยานนท์

นายแพทย์ศุภชัย ปาจริยานนท์

กรรมการอิสระ

อ่านเพิ่มเติม
นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา

นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา

กรรมการอิสระ

อ่านเพิ่มเติม
นายไกร วิมลเฉลา

นายไกร วิมลเฉลา

กรรมการบริษัท

อ่านเพิ่มเติม
นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา

นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา

กรรมการบริษัท

อ่านเพิ่มเติม
นางโสภา อรุณรัตนา

นางโสภา อรุณรัตนา

กรรมการบริษัท

อ่านเพิ่มเติม
นายจิรณุ กุลชนะรัตน์

นายจิรณุ กุลชนะรัตน์

กรรมการบริษัท

อ่านเพิ่มเติม
นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข

นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข

กรรมการบริษัท

อ่านเพิ่มเติม
นายณัฐพล วิมลเฉลา

นายณัฐพล วิมลเฉลา

กรรมการบริษัท

อ่านเพิ่มเติม
นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย

นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย

ประธานกรรมการตรวจสอบ

อ่านเพิ่มเติม
ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

กรรมการตรวจสอบ

อ่านเพิ่มเติม
นายแพทย์ศุภชัย ปาจริยานนท์

นายแพทย์ศุภชัย ปาจริยานนท์

กรรมการตรวจสอบ

อ่านเพิ่มเติม
ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

ประธานกรรมการสรรหา บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม
นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย

นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย

กรรมการสรรหา บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม
นายไกร วิมลเฉลา

นายไกร วิมลเฉลา

กรรมการสรรหา บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม
Mr. Weidt Nuchjalearn

นายเวทย์ นุชเจริญ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อ่านเพิ่มเติม
นายจิรณุ กุลชนะรัตน์

นายจิรณุ กุลชนะรัตน์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

อ่านเพิ่มเติม
นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข

นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข

กรรมการบริหารความเสี่ยง

อ่านเพิ่มเติม
นายจิรณุ กุลชนะรัตน์

นายจิรณุ กุลชนะรัตน์

ประธานกรรมการบริหาร

อ่านเพิ่มเติม
นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา

นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา

รองประธานกรรมการบริหาร

อ่านเพิ่มเติม
นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข

นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข

กรรมการบริหาร

อ่านเพิ่มเติม
นายไกร วิมลเฉลา

นายไกร วิมลเฉลา

กรรมการบริหาร

อ่านเพิ่มเติม
นายณัฐพล วิมลเฉลา

นายณัฐพล วิมลเฉลา

กรรมการบริหาร

อ่านเพิ่มเติม
นางโสภา อรุณรัตนา

นางโสภา อรุณรัตนา

กรรมการบริหาร

อ่านเพิ่มเติม
นายชินภัทร จาดเจริญ

นายชินภัทร จาดเจริญ

กรรมการบริหาร

อ่านเพิ่มเติม
นายณัฐพล วิมลเฉลา

นายณัฐพล วิมลเฉลา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อ่านเพิ่มเติม
นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข

นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข

กรรมการผู้จัดการ – Outsource

อ่านเพิ่มเติม
นายชินภัทร จาดเจริญ

นายชินภัทร จาดเจริญ

กรรมการผู้จัดการ – เทคโนโลยี

อ่านเพิ่มเติม
นางโสภา อรุณรัตนา

นางโสภา อรุณรัตนา

ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

อ่านเพิ่มเติม
นายณัฐนนท์ กฤษณรุ่งเรือง

นายณัฐนนท์ กฤษณรุ่งเรือง

รองกรรมการผู้จัดการ – บัญชีและการเงิน / ผู้ควบคุมการทำบัญชี

อ่านเพิ่มเติม
นางสุจิตรา ดิษฐปาน

นางสุจิตรา ดิษฐปาน

รองกรรมการผู้จัดการ – Payroll & Billing

อ่านเพิ่มเติม
นายอภิวัฒน์ เกรียงวัฒนากุล

นายอภิวัฒน์ เกรียงวัฒนากุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการลงทุน

อ่านเพิ่มเติม
นางสาวเอษรา วิมลเฉลา

นางสาวเอษรา วิมลเฉลา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธุรกิจ SO GREEN

อ่านเพิ่มเติม
นางสาวกรองจิตรา บรรจงการ

นางสาวกรองจิตรา บรรจงการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธุรกิจ SO PEOPLE

อ่านเพิ่มเติม
นางสาวสุดารัตน์ แสงสว่าง

นางสาวสุดารัตน์ แสงสว่าง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธุรกิจ SO WHEEL

อ่านเพิ่มเติม
นางสาวรัชรินทร์ บุญสวัสดิวงศ์

นางสาวรัชรินทร์ บุญสวัสดิวงศ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธุรกิจ SO NEXT (รักษาการ)

อ่านเพิ่มเติม
นางสาวอรชร บรรลือทรัพย์

นางสาวอรชร บรรลือทรัพย์

ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน

อ่านเพิ่มเติม
นางสาวพรเพ็ญ ชินชัยวณิชกิจ

นางสาวพรเพ็ญ ชินชัยวณิชกิจ

ผู้อำนวยการ สายงาน Payroll & Salary

อ่านเพิ่มเติม
นางสาวฑิชญา พุมมาพันธุ์

นางสาวฑิชญา พุมมาพันธุ์

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อ่านเพิ่มเติม