WHY SO

บริการ Outsource

450+ Client

90+ Retention rate

SO siamraj_contract

700+ Outsourcing contract

บริการ Outsource

10,000+ Vehicle rental in service

บริการ Outsource

1000+

Workforce in service

บริการ Outsource

200000+ Workforce in database

บริการ Outsource

50000000+ Data record per year

We Help Clients Create Future

 

All Solutions One Outsource

CERTIFICATION

ISO9001:2015

ISO 9001-2015

มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ
(Quality Management System: QMS)

มาตรฐานระบบคุณภาพที่มีการดูแลทั้งในเรื่องของการออกแบบ การพัฒนาการผลิต การติดตั้ง และการบริการ โดยองค์กรที่จะได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 จะมีการควบคุม และตรวจสอบขั้นตอนรวมถึงวิธีการทำงานผ่านระบบอย่างละเอียด เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับองค์กร ซึ่งถือว่าเป็นบ่งชี้ถึงเรื่องคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีของการดำเนินงานภายในองค์กร

ISO27001

ISO/IEC 27001:2022

มาตรฐานการบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล
(Information Security Management System)

มาตรฐานที่จะช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถจัดการและปกป้องทรัพย์สินทางข้อมูลของตนเพื่อให้มีความปลอดภัยโดยใช้กรอบการทำงานที่มีประสิทธิภาพนี้ ช่วยให้คุณทบทวนและปรับปรุงวิธีการทำสิ่งนี้ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแค่ในปัจจุบัน แต่ยังหมายถึงในอนาคตอีกด้วยณภาพและประสิทธิภาพที่ดีของการดำเนินงานภายในองค์กร

ISO 14001-2005

มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
(Environmental management System)

ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดจากหน่วยงานองค์กรทั่วโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรมีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดต้นทุนการผลิตในธุรกิจ

ISO39001

ISO 39001 : 2012

มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน
(Road traffic safety management systems) (RTS)

มาตรฐานที่จะช่วยให้หน่วยงานต่างๆ เจ้าหน้าที่กลุ่มความปลอดภัย และบริษัทเอกชน มีความตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น และนำมาตรฐานดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานและวางแผนการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนถนนได้ รวมถึงแนวทางการแก้ไข และลดจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บบนถนน

ISO18404

ISO 18404-2015

มาตรฐานด้านการบริหารองค์กรด้วย
(Quantitative methods in process improvement)

รายแรกในไทยกับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านการลดกระบวนการทำงานที่ไม่สร้างมูลค่า ( Lean ) พร้อมความสามารถในการปรับตัวเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ( Six Sigma ) เป็นระบบการจัดการคุณภาพในองค์กร มีเป้าหมายสูงสุดเพื่อสร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่ายและนำไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

Clients

singha
bitkub
SCG
HONDA
toyota
BTS
SCG
ธนาคารออมสิน
WHA
สนงประกันสังคม
PEA
การไฟฟ้านครหลวง
รพสมิติเวช
กลต
SCB
AIS
SO PEOPLE
SO WHEEL
SO NEXT
SO GREEN
ISO9001:2015

ISO 9001-2015

(Quality Management System: QMS)

The standard of a quality management system that encompasses care in aspects of design, production development, installation, and service within an organization seeking ISO 9001 certification involves meticulous control and scrutiny of processes, including detailed operational methodologies. This is aimed at reinforcing confidence within the organization, serving as an indicator of quality and efficient operations conducted within.

ISO27001

ISO/IEC 27001:2022

(Information Security Management System)

The standard that helps organizations manage and protect their data assets for enhanced security using this efficient framework. It assists you in reviewing and continually improving these processes not just presently but also for the future, signifying quality and efficiency in internal operations within the organization.

ISO 14001-2005

(Environmental management System)

The most widely recognized standard by global organizational bodies aims to raise awareness within organizations about the importance of environmental management. It seeks to foster environmental development in parallel with business development, focusing on pollution prevention and environmental preservation as core principles. Its objective is to help mitigate environmental impact and reduce production costs within businesses.

ISO39001

ISO 39001 : 2012

(Road traffic safety management systems) (RTS)

The standard aims to help various organizations such as security personnel, departments, and private companies become aware of potential dangers. It applies these standards to develop work processes and create plans for preventing road accidents. This includes guidelines for addressing and reducing the number of fatalities and injuries on roads.

ISO18404

ISO 18404-2015

(Quantitative methods in process improvement)

SO is the first outsourced company in Thailand certified for effective organizational management by reducing non-value-adding processes through Lean methodologies while possessing the capability for continuous improvement through Six Sigma. Six Sigma is an internal quality management system within the organization aimed at maximizing goals for revenue generation, cost reduction, and ultimately, delivering customer satisfaction.

Testimonials

บริการ Outsource

We started work on the section called Letter of consent, which information must be "accurate, complete, up-to-date Ready to use"

 

Surapol Opassatain. / CEO of National Credit Bureau Co., Ltd.
Interview
บริการ Outsource

Impressed with the personalized customer care system."Research what customers want and find products to meet their needs." 

 

Suvikrom Amranand / CO-founder Black Dot Co., Ltd.
Interview

Trees that are 10 years old are starting to have problems with insects and bark. So we felt that "We should find someone who is an expert and truly knowledgeable, come in and fix it." 

Rerkchai Paungpetch / Directors , Screenwriter
Interview

Clients

SCG
bitkub
HONDA
toyota
ptt
AOT
ธนาคารออมสิน
singha
WHA
การไฟฟ้านครหลวง
สนงประกันสังคม
PEA
kingpower
กลต
SCB
AIS
BTS
ททท
การประปา
NISSAN
VOLVO
HINO
หาดทิพย์
JIB
Panasonic
รพสมิติเวช
BRIDGESTONE
ISUZU
DENSO
Flash
HYUNDAI
AEON
mitsubishi
MEGA we care
BETAGRO